PH-RTF
PH-RTF - To The Netherlands
Cameron Z-140 (c/n: 10363) - Year of construction: 2002 - In: 2002 - Out: 2007

PH-RTF
Photo: Christoff Deyaert