Gone in 2017
D-OCOX
D-OCOX
D-ORON 2
D-ORON 2
EC-002
EC-002
EC-041 4
EC-041 4
F-HNRJ
F-HNRJ
G-CEIK
G-CEIK
G-CIAE
G-CIAE
G-NLYB
G-NLYB
G-OURS
G-OURS
OO-BBK 2
OO-BBK 2
OO-BEZ 1
OO-BEZ 1
OO-BFQ
OO-BFQ
OO-BGK
OO-BGK
OO-BGL
OO-BGL
OO-BGR
OO-BGR
OO-BKY
OO-BKY
OO-BLH
OO-BLH
OO-BLI 1
OO-BLI 1
OO-BMW 1
OO-BMW 1
OO-BPO
OO-BPO
OO-BSH
OO-BSH
OO-BTS 1
OO-BTS 1
OO-BTT
OO-BTT
OO-BUP
OO-BUP
OO-BWT 1
OO-BWT 1
OO-BYQ 1
OO-BYQ 1
OO-BZD
OO-BZD
OO-BZQ 2
OO-BZQ 2
PH-HBG
PH-HBG